De Vrienden maken kennis met Wethouder Karahmanoglu

12 apr. 2024

Tijdens het wijkbezoek van de gemeenteraad aan Schiedam-Noord is ook een bezoek gebracht aan Park Kethel en de aanwezige Vrienden van Park Kethel ( VvPK ) en is er bij deze gelegenheid een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met Wethouder Cemil Kahramanoğlu op 11 april 2024.
Aan het gesprek namen deel wethouder Karahmanoglu en Linde van Eeden van de zijde van de Gemeente en Riekje Sinnecker, Jan Willem van der Marel en Hans Verlinde namens de Vrienden van Park Kethel.
Na een uitgebreide kennismaking; wie is wie en wie doet/deed wat begon de wethouder met, verwijzend naar de brief d.d. 14 maart 2024 die wij ontvangen hebben, nogmaals zijn waardering ( en die van het College ) uit te spreken voor de inzet en betrokkenheid van de Vrienden van Park Kethel bij Park Kethel. Hij gaf daarbij aan dat de VvPK een goed voorbeeld zijn van burgerbetrokkenheid bij de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Jan Willem gaf hierna een korte toelichting op de aanleiding van het ontstaan van de VvPK. Hij verwees hierbij naar de toelichting die hij heeft gegeven tijdens het bezoek van raadsleden aan Park Kethel op 16 maart jl.
Vervolgens hebben met name Jan Willem en Riekje aangegeven dat de laatste maanden wordt ervaren dat de samenwerking/interactie tussen de VvPK en medewerkers van de gemeente en IRADO verbetering laat zien. We hebben aangegeven dat dit een goede basis vormt voor de ontwikkelingen, die de komende tijd zullen gaan plaatsvinden en de samenwerking met de nog aan te wijzen projectleider van de gemeente. Jan Willem en Riekje hebben benadrukt dat het in het kader van de voorgestane participatie en burgerbetrokkenheid van belang is dat de projectleider vanaf het begin van zijn werkzaamheden de samenwerking met de VvPK zoekt en de VvPK ook betrekt bij keuze die gedurende het proces dat voorafgaand aan de opdrachtverlening voor de werkzaamheden in Park Kethel, maar ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Tevens is door ons ingebracht dat we vraagtekens hebben bij een goed toezicht/controle op uitvoering van opgedragen onderhoudswerkzaamheden. Als voorbeeld wordt o.a. genoemd de nog steeds aanwezige afgezaagde takken en bomen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vanuit de gemeente werd aangegeven dat dit een punt van aandacht wordt en dat de VvPK in voorkomende gevallen dit soort zaken via de BuitenBeterApp moeten melden zodat ze ook geregistreerd worden.
Onze ontwikkelagenda is bij de werkzaamheden van de projectleider een belangrijke leidraad. De wethouder maakt hierbij de kanttekening dat met de beschikbare middelen voor de (onderhoud)werkzaamheden in Park Kethel naar verwachting niet toereikend zullen zijn om alle in de ontwikkelagenda benoemde punten aan-/op te pakken. Vanuit de VvPK is hierop aangegeven dat het bij de punten in de ontwikkelagenda niet alleen gaat om beheerwerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook over veiligere wandelpaden in het Park (scheiding voetgangers – fietsers) en het honden(losloop)beleid. Er zouden dus ook andere middelen dan alleen het nu beoogde onderhoudsbudget worden aangewend; binnen de gemeente maar bijvoorbeeld ook bij de provincie of bij fondsen. Verder benadrukten wij de integraliteit van onze ontwikkelagenda. We vinden het noodzakelijk om ook met andere afdelingen dan groenbeheer te overleggen over bijvoorbeeld (verkeers-)veiligheid. Dan gaat het om verlichting of afmeting en gebruik van fiets- en wandelpaden.

Ook is gesproken over een mogelijk gemeentelijk initiatief om te onderzoeken of via de Landschapstafel bij de PZH voor te stellen om Park Kethel onderdeel te laten worden van het BPL Midden-Delfland. Gezocht moet worden naar de juiste argumenten. We hebben aangegeven dat we op een later moment hier graag op terug komen. Wethouder Karahmanoglu gaf aan dat hij van onze kant graag argumenten aangereikt krijgt waarom Schiedam dit zou moeten willen. Afgesproken is dat wij hier de komende tijd voor gaan zorgen.

Tot slot werd aangegeven dat de Nulbeurt naar verwachting pas na de zomervakantie zal plaats vinden. Op de vraag hoe de gemeente staat t.a.v. het indienen van een subsidieverzoek bij het FSV voor de werkzaamheden die volgen na de Nulbeurt ( o.a. voor het opstellen van een beplantingsplan, aanschaf planten en andere zaken ) werd positief gereageerd. Hierdoor zouden de Vrienden van Park Kethel dan geen beroep hoeven te doen op (extra) subsidie vanuit de gemeente.

We hebben dit gesprek ervaren als zeer plezierig en constructief.